DRUHOTNÉ SUROVINY

LDPE folie

Vysoké ceny energií v kombinaci s dvoucifernými hodnotami inflace se negativně projevily i do cen za likvidaci odpadu. Z toho důvodu se firma začala více orientovat na hledání nových odběratelů, pro které by tyto odpady mohly být hodnotné jako surovina k dalšímu zpracování. Novým partnerem v oblasti výkupu LDPE se stala firma vyrábějící obalový materiál, tato spolupráce zajišťuje, že více než 40 tun plast folií z LDPE bude zpeněženo.

HDPE folie

Zbývající tonáž, přibližně 60 tun, tvoří zejména odpady z oddělení CQ, tedy HDPE folie znehodnocené dutinkou a páskou. Nově je prodáván za stejné cenové podmínky i tento odpad, nicméně v tomto případě je nutná další úprava, a sice oddělení zmiňované pásky a dutinky. Doposud byl tento odpad likvidován za nulovou cenu. Nepoškozené dutinky jsou vráceny zpět do výroby.

Kartony

Energetická krize se velmi citelně dotkla i papírenského průmyslu. Ceny za odběr této komodity se diametrálně otočily z prodeje, přes nulovou cenu, až k platbě za odběr. Z toho důvodu bylo zavedeno třídění kartonů dle rozměrů na úsecích výroby štětců a CQ. Výkup kartonáže s sebou kromě prodeje nesei enviromentální aspekt, jelikož tyto kartony jsou opětovně využívány odběratelem. Pro tuto kartonáž byl zvolen odběratel, s kterým již předtím spolupracovalo oddělení vývoje. Tato kooperace přinese tudíž i nákladovou úsporu při dopravě komponentů a v neposlední řadě snížení uhlíkové stopy.

Zbytkové náviny sulfátového papíru

Lépe zpeněžitelným odpadem na bázi papíru, i když voskovaného, jsou zbytkové náviny vznikající na oddělení řezání papíru na P2. Přestože jsou již tyto role prodávány, jsou prověřovány podmínky spolupráce i s dalšími odběrateli. O tyto zbytkové náviny projevily zájem papírny, kterým byly odeslány vzorky, nyní se čeká na jejich finální rozhodnutí.

V roce 2022 firma vyprodukovala 764,5 t odpadů, z toho 45,39 % vzniklo na provozu P1, 33,33 % na provozu P2 a zbývajících 21,28 % připadalo na provoz P3 v Českém Újezdě.

ODPADY Z VÝROBY

Papírové dutinky od folií a od plyše

Specifickým typem jsou papírové dutinky z plyšových návinů a z folií, pro které se dlouhodobě nedařilo najít odběratele, jelikož materiálově nejsou pouze tvořeny kartonáží, ale obsahují i vysoké procento lepidel, z toho důvodu je nelze řadit mezi druhotné suroviny. O dutinky z oddělení CQ typu „210“ byl sice nalezen odběratel, nicméně následně bylo rozhodnuto o jejich opětovném využití ve výrobě. Pro ostatní typy dutinek firma hledá nadále vhodného odběratele.

Virtuální odpadové tržiště

Odpady, pro které se dlouhodobě obtížně shání odběratel, nebo pro které existuje předpoklad finančně výhodnější nabídky, jsou nově nabízeny na virtuálním odpadovém tržišti. Toto tržiště funguje jako spojovací článek mezi producentem odpadu a firmami, pro které je tento odpad, jakkoliv hodnotný. Ve výčtu nabízeného odpadu je možné najít odpadní plyš z výroby na provozu P1, odřezky voskovaného papíru, odkrojky PUR pěny z provozu P3 v Českém Újezdě

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Separace vodných kalů a vody v P3

K eliminaci produkce vodných kalů, které vznikají jako odpad ve výrobě v Českém Újezdě. Technický úsek momentálně prověřuje možný technologický postup, kdy bychom pomocí aditiv a separačního zařízení byli schopni vyseparovat barvu a flock z odpadní vody. Roční produkce tohoto typu nebezpečného odpadu by měla snížit o 90 %. Toto zařízení bylo poptáno u několika firem zabývajících se úpravou vody. Testování vzorků a návrh řešení je již v procesu.

Plastová víčka od sprejů

Úspory přinese i třídění plastových víček od sprejů. Doposud tato víčka byla likvidována společně se spreji, tedy jako poměrně drahý nebezpečný odpad, přestože se ve své podstatě jedná o běžný polypropylen. Nově jsou u nádob sloužících na shromažďování sprejů umístěny žluté odpadní nádoby na tato plastová víčka. Tato plastová víčka jsou prodávána společně s polypropylenovým mixem již zavedenému odběrateli.

 

KOMUNÁLNÍ ODPADY

Pro pohodlnější stravování zaměstnanců, byly po jídelnách rozmístěny papírové odpadní nádoby, do kterých patří odpady od zaměstnanců. Na každé jídelně se nachází koš na komunální odpad, plastové odpady, papír, kov, sklo a bioodpad, které jsou z hygienických důvodů vyprazdňovány na každodenní bázi.

 

EKO-KOM

Za zmínku stojí i nový systém pro vykazování produkce obalů EKO-KOM, který ročně ušetří téměř 24 % z celkové výše poplatku. Tento poplatek je hrazen tuzemskými firmami, které přispívají na likvidaci svých obalů, které končí v obecních kontejnerech.

.

I odpad je zdrojem, který má svou hodnotu, a proto děkujeme, že s námi třídíte. Jen společnými silami dosáhneme našich cílů.